• Les van ervaren musici
  • Speel jouw muziek met de docent die bij je past
  • Alleen of in een band, orkest of koor

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij van u bewaren en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Als u zich, via onze website, inschrijft voor een 1ste les bij het MPH dan maken wij een account voor u aan met de volgende informatie: uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum. Uw gegevens bewaren wij in de centrale database van MPH. 

Wat doen wij met deze gegevens?

Klantenservice 
U kunt bellen met onze administratie op alle werkdagen tussen 11 uur en 17 uur. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we, als u al bekend bij ons bent, gebruik van uw gegevens. Na twee jaar nadat u uw lessen bij het Muziekpakhuis gestaakt heeft, plaatst de administrator uw gegevens in een passief archief. MPH bewaart uw gegevens zolang de administratieve wetgeving voorschrijft. Daarna worden ze vernietigd.

Aanpassen/uitschrijven MPH 
Mocht u verhuizen of mochten uw persoonsgegevens veranderen dan stellen wij het op prijs als u dat aan ons doorgeeft. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze database wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Wie hebben toegang tot uw gegevens bij MPH? 
De volgende functionarissen hebben toegang tot de database: 

  • De lespraktijkcoördinator tevens administrator van MPH beheert uw gegevens. Hij kan u adviseren over de lessen en hij houdt uw gegevens up-to-date.
  • De financiële administrator gebruikt uw gegevens om u jaarlijks een factuur te sturen voor de bijdrage (inschrijfgelden) aan het MPH. Uw bijdrage is voor de stichting (zonder subsidie en zonder winststreven) van belang voor een bijdrage aan de algemene kosten waaronder de locatie, de overheadkosten en de concerten. 
  • De artistiek manager gebruikt niet uw persoonlijke maar de algemene gegevens om inzicht te krijgen in de behoefte aan bepaalde muzieklessen. Hij kan zo bijvoorbeeld tijdig constateren voor welke lessen wachtlijsten ontstaan en daar het aanbod van MPH op afstemmen. 
  • De directeur van MPH gebruikt niet uw persoonlijke gegevens maar verwerkt algemene gegevens voor statistisch gebruik. Zo houdt zij bijvoorbeeld zicht op veranderingen binnen de leeftijdscategorieën of geografische verschuivingen binnen de leerlingenpopulatie. 

Bovengenoemde functionarissen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Docent 
Uw persoonsgegevens geven wij, per e-mail, door aan de docent waarbij u les gaat krijgen. De docent heeft tevens binnen een beveiligde intranet-omgeving toegang tot zijn leerlingenlijst. Hiervoor gebruikt de docent een unieke code die alleen bij hem en de administratie van MPH bekend is. De docent kan u verder informeren over de wijze waarop zij/ hij uw gegevens bewaart en hoe lang zij/ hij deze gegevens bewaart.

Vrijwilligers 
We hebben diverse vrijwilligers die ons helpen met de publiciteit en communicatie van MPH. Alle vrijwilligers werken op aparte pc’s die niet verbonden zijn met de server van MPH. Op deze manier hebben zij geen toegang tot de administratie van MPH.
De vrijwilligers tekenen een overeenkomst waarin zij gebonden zijn aan het discreet omgaan met alle interne informatie van MPH. 

Nieuwsbrieven 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven via onze website. Wij hebben in 2019 tevens de actuele emailadressen van de leerlingen ingevoerd. Dat hebben wij gedaan om u, middels deze nieuwsbrieven, te informeren over het aanbod van MPH, de activiteiten en andere wetenswaardigheden. Wij produceren de nieuwsbrieven via de service Mailchimp. Onze vrijwilligers maken de nieuwsbrieven. Zij hebben uitsluitend zicht op een lijst met emailadressen. Mocht u het ontvangen van de nieuwsbrieven niet op prijs stellen, dan kunt u zich daarvoor afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.

Social media 
Indien u Facebook gebruikt, dan kunt u onze Facebookpagina liken en op de hoogte blijven van onze activiteiten. MPH krijgt geen toegang tot uw social media-account, maar artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren. Dit staat los van de persoons-gegevens die wij in onze database van u bewaren. 

Wat doen we niet met uw gegevens? 
Wij gebruiken uw gegevens nooit om aan anderen (derden) dan de medewerkers MPH en de docenten te verschaffen. Ook verkopen wij geen gegevens van u aan derden.

Het MPH heeft een computernetwerk met een inpandige NAS server voor de centrale opslag van de kantoorbestanden. Voor de back-up van de bestanden wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde bedrijven als Microsoft en Keep it safe. Opslag in de Cloud en het transport over internet gebeurt encrypted. De in- en extern opgeslagen bestanden zijn alleen toe-gankelijk door de directie van het MPH geautoriseerde personen. De gebruikers in dit netwerk hebben via een loginnaam en wachtwoord toegang tot de voor hen relevante bestanden. De directie van het MPH is leidend in het toekennen van de toegang tot het netwerk en de bestanden.

Onze ICT omgeving 
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Onderhoud 
Het MPH staat in doorlopend contact met deze deskundigen ter controle van de naleving van vertrouwelijkheid m.b.t. de verwerking en archivering van de (persoons)gegevens. 
Het MPH maakt voor het reguliere onderhoud van het ICT netwerk gebruik van de diensten van externe partijen met hun specifieke deskundigheid. Dit geldt zowel voor de hosting en ontwikkeling van de website als het beheer van het kantoornetwerk. 

Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek worden uitgelezen door deze website. 
MPH maakt gebruik van de diensten van de volgende partijen die mogelijk cookies via de website plaatsen: Facebook, YouTube, Google Analytics. 

Kinderen jonger dan 16 jaar 
Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy beleid lezen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijderen van persoonsgegevens 
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op. 

Wijzingen van het privacy en cookiebeleid 
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail. 

Dit beleid is het laatst gewijzigd op 20-08-2019.